اعضاء کمیته علمی همایش

دکتر میکائیل جمال پور - رئیس کمیته علمیحجت الاسلام احمد حمیدی  - نائب رئیس همایشحجت الاسلام دکتر مجتبی نظریحجت الاسلام احمد سلامیدکتر رسول وظیفه شناسدکتر رضا روشنیدکتر سعید نیکو خصلتدکتر سلیمان ایران زادهدکتر محمد آقائی اصلمهندس مرتضی موحد نیادکتر مرتضی میر غلامیدکتر مسلم اورنگیدکتر نجف قراچورلو