اعضاء کمیته اجرایی همایش
حجت الاسلام احمد حمیدی ( رییس کمیته اجرایی) 
حجت الاسلام احمد سلامی
 دکتر حسین حسن زاده
دکتر داود نظمی
مهندس منصور برادران
مهندس داود هوشنگ روشنک
مهندس موسی زارعی
مهندس محرمعلی گرامی
مهندس جمیله خبازیان
مهندس نسرین زرافشان
مهندس محمد پور حسن