اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
مهندس سعید حاجی زاده رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی