سرفصل های همایش
- شهر پایدار؛ علم پژوهش
- شهر پایدار؛ اخلاق، معنویت و سبک زندگی اسلامی، ایرانی
- شهر پایدار؛ اقتصاد
- شهر پایدار؛ عدالت اجتماعی و سلامت نظام اداری
- شهر پایدار؛ حقوق شهروندی
- شهر پایدار؛ دیپلماسی شهری
- شهر پایدار؛ فرهنگ و تمدن اسلامی
- شهر پایدار؛ جوان گرایی، خلاقیت و نوآوری
- شهر پایدار؛ مشارکت اجتماعی و مدیریت جهادی و انقلابی