اهداف همایش
  1. پدید آوردن فرصت ها یی برای بررسی محورهای مطرح شده در همایش
  2. ارائه راه کارهای علمی و کاربردی برای تحقق اهداف مدیریت شهری
  3. ایجاد چالش های ذهنی و تحول در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری
  4. فراهم ساختن محیطی برای انتشار دستاوردهای نو در حوزه مدیریت شهری
  5. تبادل افکار میان افراد صاحب اندیشه در شاخص های علمی و پژوهشی در حوزه مدیریت شهری و در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
  6. تحت تاثیر قرار دادن جامعه به منظور پیشرفت در زمینه های مدیریت شهری
  7. بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای سریع ، دقیق و علمی در وصولبه شهر پایدار