فرمت نگارش مقاله
 (عنوان مقاله : فونت B Nazanin - اندازه 16 - پررنگ)
   
 
نام و نام خانوادگي نويسنده اول (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)
                                                     آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman
 
نام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)
آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman
 
نام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)
آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman
 
 
 
چکیده (فونتB Nazanin  - اندازه 12 - پررنگ)
در متن چكيده بايد مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند). متن چكيده با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نوشته شود. طول چكيده در مقاله نباید كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 500 كلمه باشد. چكيده بايد كامل و فقط در يك پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده خودداري گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگي سازماني( اداري يا دانشگاهي) و ای میل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.  
 
واژگان كليدي: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (فونتB Nazanin  - اندازه 12)
 
 
 

مقدمه (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در مقدمه به بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته ‌شود، اين بخش ها مي توانند داراي تيتر مستقل باشند. (مقالات غیر پژوهشی  مانند مقالات علمي مروري  و ترويجي از اين چارچوب مستثني هستند و بر اساس نظر نويسنده تنظيم مي شوند)
مقالات بايد در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد ( 2016یا 2013 یا  2010یا 2007 یا MS-Word - 2003) ارسال گردد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Nazanin - اندازة 12 - تك فاصله تهيه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Nazanin و اندازه 12- پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه باید از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پايين، چپ و راست صفحه 5/2 سانتيمتر باشد.
طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بيشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (مهدوي، 1397) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2018). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.
 
روش تحقيق (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي‌شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند).
 
يافته ها (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
در اين بخش، يافته هاي پژوهش گزارش مي شود. يافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد. اگر تحقیق مقاله شما علمی مروری یا ترویجی است، نگارش این بخش الزامی نیست.  
 
جداول، شكل ها و نمودارها  
هر جدول، شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط چين با قلم B Nazanin – فونت 10 پررنگ تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري ‌شود (عنوان جداول، در بالاي جدول و عنوان شكل ها و نمودارها، در پایين آن نوشته شود.). نمودارها و شکل ها مي توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند، اما در هر دو صورت، جزييات آن ها باید قابل تشخيص باشد. در متن مقاله بايد به همة جداول، شكل ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شكل زير» اجتناب گردد. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها و كميت‌ها به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر جدول، شكل و نمودار بايد در وسط صفحه و با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار داده شود.  
 
 
 
فرمول‌ها و روابط رياضي
متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به كار رفته در آنها با فونت Times New Roman ، با اندازه 10 کم رنگ تايپ شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند.
 
بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.
 
منابع (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)
منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA) ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Nazanin – اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.
 
- منابع داخل متن:
مقاله منبع فارسی انگلیسی
یک نویسنده (مهدوي، 1397) (Robbins, 2018)
دو نویسنده (مهدوي و فرهنگي، 1393) (Robbins and Kumar, 2018)
بیشتر از دو نویسنده (مهدوي و همکاران، 1393) (Robbins et al, 2018)
 
 
 
- منابع انتهای مقاله:
فقیهی، ابوالحسن و موسوی کاشی، زهره، مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389، 126-107.
مهدوي، عبدالمحمد، 1389، نظام اموزش كاركنان در عصر اطلاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات نظري.
نجمی نیا، رضا، صالحی، محمدرضا، بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان اصفهان، چهارمین کنفرانس
بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، مهر 1391 .
Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management. 40 (2011). 1294–1304.
Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012). Toward creating competitive advantage with logistics information technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35.
 
 
 
توجه:  تعداد مطلوب صفحات مقاله می تواند از 8 صفحه تا حداکثر 20 صفحه باشد.
 
جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي
عنوان قلم (فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Nazanin 16 پررنگ
نام و نام خانوادگي B Nazanin 12 پررنگ
مشخصات نويسندگان B Nazanin 11 نازک
نشانی پست الکترونيکي نويسندگان Times New Roman 10 نازک
عنوان بخش­ها B Nazanin 12 پررنگ
عنوان زير بخش­ها B Nazanin 11 پررنگ
متن چکيده و واژگان کليدي B Nazanin 12 نازک
متن اصلي B Nazanin 12 نازک
زير نويس فارسي B Nazanin 10 نازک
زير نويس لاتين Times New Roman 9 نازک
عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها B Nazanin 10 پررنگ
متن فارسي درون جدول ها B Nazanin 10 نازک
متن لاتين درون جدول ها Times New Roman 9 نازک
منابع و مراجع فارسي B Nazanin 11 نازک
منابع و مراجع لاتين Times New Roman 10 نازک