فرم ثبت نام همایش ملی شهر پایدار و گام دوم انقلاب
به منظور:
شرکت در همایش لازم است در سایت همایش ثبت نام نمایید و پس از ثبت نام در همایش جهت ارسال مقاله یا مقالات خود باید از طریق gaam2@tabriz.ir اقدام نمایید.